संपूर्ण मराठी व्याकरण – संयुक्त गट ब आणि गट क (Combine)